नुकसान भरपाई : गारपीट नुकसान भरपाई 27000 रुपये जाहीर, लाभार्थी यादीत नाव पहा

Loan wavier

Loan wavier :- डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाई

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. नुकसान भरपाई

अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाई

अवेळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत अनुज्ञेय रक्कम वाढली

होय, तुम्ही बरोबर आहात. अवेळी पाऊस, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत अनुज्ञेय रक्कम २ हेक्टरपर्यंत मर्यादित होती ती आता ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, आता शेतकऱ्यांना ३ हेक्टरपर्यंत नुकसान झाल्यास मदत मिळू शकेल. नुकसान भरपाई

मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?

 • शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात नुकसानीची नोंदणी करावी.
 • नोंदणीसाठी, शेतकऱ्यांनी आपल्या ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि नुकसान झालेल्या पिकाचे फोटो जमा करावे.
 • नुकसानीची पाहणी कृषी अधिकारी यांच्याद्वारे केली जाईल.
 • पाहणी नंतर, नुकसान झालेल्या पिकाची रक्कम ठरवण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. नुकसान भरपाई

मदत मिळण्यासाठी काय कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

 • ७/१२ उतारा
 • आधार कार्ड
 • बँक खाते क्रमांक
 • नुकसान झालेल्या पिकाचे फोटो
 • नुकसान झालेल्या पिकाचे पंचनामा

महत्वाचे मुद्दे:

 • मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्वरित नुकसानीची नोंदणी करावी.
 • नुकसानीची पाहणी कृषी अधिकारी यांच्याद्वारे केली जाईल.
 • नुकसान झालेल्या पिकाची रक्कम ठरवण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. नुकसान भरपाई

अधिक माहितीसाठी:

 • आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
 • कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.

टीप:

हे नियम आणि अटी राज्य सरकारनुसार बदलू शकतात. अधिक माहितीसाठी आपल्या राज्याच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधा.नुकसान भरपाई

डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.२४६७.३७ लक्ष (अक्षरी रुपये चोविस कोटी सदुसष्ट लक्ष सदतीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीक्रिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गंत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

ब) तसेच, ज्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मागील पावसाळी हंगामामध्ये यापूर्वी मदत दिली आहे त्याच क्षेत्रातील त्याच शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता या हंगामामध्ये पुन्हा मदत देण्यात येत नसल्याची खात्री करावी.

क) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २७.०३.२०२३ व दि.१.१.२०२४ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *